Mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng chuẩn mới nhất 2022

Để theo dõi và đảm bảo chất lượng công trình được tốt nhất, việc giám sát thi công xây dựng được tiến hành thường xuyên, định kỳ. Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình sẽ phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Để phục vụ cho hoạt động này, pháp luật đã ban hành quy định cụ thể và kèm theo Mẫu báo cáo, trong đó có Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng.

Để tìm hiểu về Mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng, kính mời quý bạn đọc cùng Auto Timelapse theo dõi bài viết dưới đây. 

Mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng dùng để làm gì?

Theo quy định, cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm tư vấn, giám sát thi công xây dựng có nhiệm vụ lập mẫu báo cáo giám sát thi công theo tuần, tháng, quý hoặc năm và báo cáo tổng kết quá trình giám sát thi công. Mẫu báo cáo này giúp cho chủ đầu tư nắm được tình hình tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

mau-bao-cao-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Biểu mẫu báo cáo giám sát thi công mới nhất 2022

Dưới đây mà mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

                        TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ                                                                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

                                     (CƠ QUAN  GIÁM SÁT)

(Địa điểm),… ngày… tháng …năm 20…

BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình/ hạng mục công trình

Thuộc dự án, Thiết kế KT-DT: Tên thiết kế kỹ thuật – dự toán hoặc Dự án

Tình hình thực hiện thi công công trình:

Đơn vị thi công:

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng…năm 20…đến tháng… năm 20……

Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Bao gồm: Lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, phần mềm sử dụng khi thi công công trình).

Khối lượng đã thi công:

TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

Thiết kế KT-DT phê duyệt Thực tế thi công

Tài liệu đã sử dụng trong thi công công trình:

Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công công trình.

Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào; Trong quá trình thi công có gặp trở ngại gì làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã được phê duyệt không)

Tình hình giám sát, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ của chủ đầu tư:

Tình hình giám sát công trình của chủ đầu tư:

 • Cơ sở pháp lý thực hiện:
 • Thành phần giám sát:
 • Thời gian giám sát:
 • Nội dung giám sát:

Kết quả giám sát:

a) Đơn vị thi công:

 • Tiến độ thực hiện.
 • Quy trình thực hiện.
 • Tình hình kiểm tra và quản lý chất lượng của đơn vị thi công.
 • Hồ sơ kiểm tra chất lượng đơn vị thi công công trình.

b) Đơn vị kiểm tra:

 • Tiến độ kiểm tra.
 • Tình hình kiểm tra và quản lý chất lượng của đơn vị kiểm tra.
 • Hồ sơ kiểm tra chất lượng đơn vị kiểm tra.

III. Kết luận và kiến nghị:

 • Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …….
 • Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật dựa theo thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.
 • (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng dựa theo quy định trong thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.
 • Đề nghị cơ quan Quyết định đầu tư (tên cơ quan Quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

                                                                                                                                                                                                                                        THỦ TRƯỞNG                                                       

            (Ký tên và đóng dấu)

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB