Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lắp đặt hệ thống Auto Timelapse các mô hình thử nghiệm sản phẩm thuộc dự án Hàn Quốc 2020

Lắp đặt hệ thống Auto Timelapse được ứng dụng trong nhiều ngành nghề, bao gồm: Xây dựng công trình, nông nghiệp công nghệ cao, khí hậu môi trường, du lịch trải nghiệm, giám sát an ninh, … Dưới đây là ứng dụng Timelapse trong nông nghiệp mang đến hiệu quả và tính khách quan trong nâng cao năng suất nông nghiệp hiện đại.