Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Time lapse construction camera là gì? Ứng dụng của Auto Timelapse trong xây dựng

Time lapse construction camera hay hiểu đơn giản là ứng dụng Timelapse trong công trình xây dựng tạo nên hình ảnh, video Timelapse chất lượng chuyên nghiệp. Đây là giải pháp phục vụ theo dõi giám sát công trình thi công đồng thời là công cụ cung cấp những hình ảnh truyền thông ấn tượng cho công trình.

Flycam quét mặt bằng 3D đánh giá hiện trạng phục vụ quy hoạch dự án

Để khảo sát địa hình cho công tác bắt đầu một dự án, dùng Flycam quét 3D, trắc địa số và thành lập bản đồ được các nhà đầu tư, nhà thầu tìm kiếm. Nền tảng Trắc địa 2D 3D sẽ giải quyết được những vấn đề gì và Chi phí bay quét bản đồ sẽ ra sao khi so với các phương pháp trắc địa khác?